Rekrutacja do Służby w Policji - Aktualności - KPP Strzelce Opolskie

Aktualności

Rekrutacja do Służby w Policji

Data publikacji 09.01.2017

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W OPOLU OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA ROK 2017.

Terminy i limity przyjęć kandydatów do służby w Policji w 2017 roku zostały przez Komendanta Głównego Policji określone dla województwa opolskiego następująco:

22 lutego 2017 r. – limit 25 osób

23 maja 2017 r. – limit 30 osób

22 sierpnia 2017 r. – limit 32 osoby

12 grudnia 2017 r. – limit 63 osoby

Na podstawie przeprowadzanej w 2017 r. cyklicznej analizy fluktuacji kadr w Policji Komendant Główny Policji może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,

nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 

korzystający z pełni praw publicznych,

posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,  

mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (wpis w książeczce wojskowej – przeniesiony do rezerwy). 

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 

podanie o przyjęcie do służby w Policji,

wypełniony kwestionariusz osobowy część A i B,

dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,  świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),

dowód osobisty do wglądu,

książeczka wojskowa z wpisem „przeniesiony do rezerwy” do wglądu.

PREFEROWANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI POSIADAJĄCY

       >  wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, a w szczególności o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne

       >  wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie;

       >    tytuł ratownika albo ratownika medycznego;

       >  uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

       >  uprawnienia ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną - organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej

       >  prawo jazdy kategorii „A” lub „C”.

       > Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji

Dokumenty należy składać w  Zespole  Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w każdy wtorek i czwartek w godz. 9.00-14.00, ul. Powolnego 3, pokój 05, nr  telefonu 77 4222150, 77 4222151 lub 77 422 21 58 

adres e-mail: kandydaci@opolska.policja.gov.pl

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ RÓWNIEŻ na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY REKRUTACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:

* na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl/rekrutacja) oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu (www.opolska.policja.gov.pl)

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz.432 z 2012r. z późn. zm.)