Aktualności

Zostań jednym z nas

Data publikacji 28.07.2020

Osoby zainteresowane przystąpieniem do rekrutacji, już teraz mogą składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich. W związku z utrzymującym się stanem epidemii, kandydaci do służby w trakcie pobytu w jednostce winni stosować maseczki ochronne.

Chciałbyś być jednym z policjantów Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich? Teraz masz szansę na zrealizowanie  swojej zawodowej przyszłości. Pewność zatrudnienia, stały dochód a także wpływ na osobisty rozwój i ścieżkę kariery zawodowej poprzez szkolenia i edukację, to niewątpliwie atuty tej pracy.

Uwaga! Dobór do służby w Policji, z zachowaniem reżimu sanitarnego, został w pełni wznowiony.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do rekrutacji mogą już składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich:

 • osobiście, jednak po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem Zespołu ds. Kadr i Szkolenia pod nr tel. 47 86 32 237, po godzinach pracy u dyżurnego jednostki.
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich, ul. Piłsudskiego 3, 47-100 Strzelce Opolskie.

Służba w Policji jest dla osób, które chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia. Oferujemy ciekawą i satysfakcjonującą pracę oraz stabilne zatrudnienie. Dodatkowo zapewniamy wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych, możliwość doskonalenia zawodowego, kształcenia się i awansowania zarówno w stopniu jak i na stanowisku.

Jako policjant, masz również prawo do otrzymywania dodatkowych świadczeń, takich jak: dopłata do wypoczynku, zwrot kosztów dojazdu, ekwiwalent za umundurowanie, nagrody roczne i motywacyjne, mieszkanie służbowe lub równoważnik za jego brak. To także skrócony staż służby do uzyskania świadczeń emerytalnych (25 lat służby).

Przed rozpoczęciem służby, nowo przyjęci policjanci kierowani są na kurs podstawowy. Już wówczas otrzymują wynagrodzenie, które po podwyżkach wynosi około 2 800 złotych netto. Po 6 miesięcznym szkoleniu, zarobki policjantów przekraczają średnio 3 800 złotych. Kolejne awanse w służbie wiążą się ze wzrostem wynagrodzenia.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający  co  najmniej  średnie  wykształcenie; 
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej   dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych przepisach o ochronie  informacji niejawnych.
 • policjantka z dziećmi pozuje do zdjęcia przed radiowozem
 • policjant z psem służbowym podczas pokazu agresji
 • Policjanci w umundurowaniu wyjściowym na wspólnym zdjęciu po otrzymaniu mianowania na wyższy stopień służbowy
Powrót na górę strony